Pravidla a podmínky ankety a soutěže

PRAVIDLA A PODMÍNKY ANKETY: 

1. 

Do ankety Rodinná chalupa roku 2023 mohou být nominovány chaty či chalupy, které jejich majitel / provozovatel nabízí v době nominací, hlasování i vyhlášení ankety k možnosti krátkodobého pronájmu a jejichž adresa se nachází na území České republiky.

2. 

Nominovat chatu či chalupu může její majitel, její host nebo široká veřejnost pomocí formuláře na stránce chaluparoku.cz.

3. 

Pořadatel může kontaktovat majitele nominované chaty či chalupy a pozvat je k zařazení jejich chaty či chalupy do jedné nebo obou uvedených kategorií:

a/ Rodinná chalupa roku – cena hostů, tj. kategorie, o jejímž vítězovi rozhodne veřejné hlasování na stránce chaluparoku.cz

b/ Rodinná chalupa roku – speciální cena explorio – tj. kategorie, o jejímž vítězovi rozhodne svým hlasováním odborná porota

4. Odsouhlasením pozvánky k zařazení de uvedené kategorie majitel chaty či chalupy (dále „Přihlašovatel“) stvrzuje, že:

a/ souhlasí s uvedením fotografií a popisu chaty či chalupy (ve formě souvislého textu) na stránkách explorio.cz a dalších internetových stránkách pořadatele, na stránkách pořadatele na sociálních sítích a pro jeho propagační účely, v tiskové zprávě, v přehledu přihlášených a vítězných chat a chalup a na stránkách mediálních partnerů.

b/ má právo poskytovat fotografie přihlášené chaty či chalupy k uveřejnění třetími stranami v souladu s předchozím odstavcem (4a).

c/ autoři fotografií nevznesou vůči pořadateli ankety žádné finanční nároky v souvislosti s uvedením fotografií podle předchozího odstavce (4a).

d/ souhlasí s poskytnutím pobytu v hodnotě 10000 Kč včetně DPH osobě vybrané v rámci soutěže pro hlasující v anketě Rodinná chalupa roku – cena veřejnosti

5. 

Pořadatel nezaručuje, že každá z nominovaných chat či chalup bude zařazena do ankety. Záleží to zejména na kvalitě a dostatečném vybavení pro pobyty rodin s dětmi, ale i kvalitě, velikosti a množství poskytnutých fotografií.

Do ankety mohou být přihlášeny pouze ty chaty či chalupy disponující minimálně třemi položkami z následujícího vybavení:

 • Dětské prkénko na WC
 • Dětská vanička
 • Dětská postýlka s povlečením
 • Dětské lehátko
 • Nosítko
 • Hrací deka
 • Hračky pro menší děti
 • Hračky pro starší děti
 • Jídelní židlička
 • Nočník
 • Ohřívačka jídla a mléka
 • Oplocená zahrada
 • Plastové nádobí
 • Přebalovací podložka
 • Rozkládací přenosná ohrádka
 • Stupátka k umyvadlům
 • Záslepky do elektrických zásuvek
 • Dětský bazén
 • Houpačky
 • Pískoviště
 • Společenské hry
 • Trampolína
 • Venkovní dětské hřiště nebo herní prvky
 • Vybavená vnitřní dětská herna
 • Vybavený vnitřní dětský koutek


6. 

Pořadatel zaručuje, že publikovány na stránkách pořadatele, na stránkách pořadatele na sociálních sítích a na stránkách případných mediálních partnerů budou chaty a chalupy, které se propracují do finále, a vítězové.

7. Pořadatel se zavazuje, že:

a/  pro chatu či chalupu řádně přihlášenou Přihlašovatelem do ankety vytvoří veřejný profil na explorio.cz a případných dalších stránkách pořadatele, aby pro ni mohla veřejnost nebo odborná porota hlasovat v anketě.

b/ pro výherce ankety v kategorii Rodinná chalupa roku – speciální cena explorio dodá marketingové služby v hodnotě 30000 Kč v průběhu jednoho roku. Na průběhu čerpání jednotlivých služeb se pořadatel domluví s výhercem.

c/ pro výherce ankety v kategorii Rodinná chalupa roku – cena hostů dodá marketingové služby v hodnotě 20000 Kč v průběhu jednoho roku. Na průběhu čerpání jednotlivých služeb se pořadatel domluví s výhercem.

POŽADOVANÁ DOKUMENTACE PRO PŘIHLÁŠENÍ CHATY ČI CHALUPY: 

8. 

Součástí přihlášky musí být:

a/ Nejméně 10 (slovy deset) fotografií interiéru ve formátu JPG, a to minimálně o velikosti kratší strany 1200 pixelů.

b/ Přihlašovatel musí poskytnout fotografie exteriéru i všech místností interiéru, které jsou určeny ke krátkodobému pronájmu.

c/ Přehled nebo jakkoliv strukturovaný popis vybavení pro rodiny s dětmi, které je v přihlašované chatě či chalupě.

9.

Fotografie může Přihlašovatel zaslat v souboru zip přes službu např. www.uschovna.cz nebo sdílením složky s fotografiem, a to na adresu obchod@explorio.cz

TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 

10.

Uzávěrka nominací a přihlášek do ankety bude definována pořadatelem a zveřejněna na stránce chaluparoku.cz.

11. 

Přihlášené chaty či chalupy budou na stránky pořadatele umísťovány průběžně do 14 dnů po datu uzávěrky.

12. 

a/ Veřejnost rozhodne hlasováním o vítězi ceny Rodinná chalupa roku – cena hostů. Termín hlasování bude zveřejněn na stránce chaluparoku.cz a explorio.cz. Hlasuje se přímo u vybrané chaty či chalupy vyplněním emailové adresy a odesláním hlasu. Každý účastník může hlasovat pro jednu chatu či chalupu přihlášenou do ankety.

Cenu Rodinná chalupa roku – cena hostů – získá přihlašovatel chaty či chalupy s nejvyšším počtem hlasů. V případě nerozhodného – stejného počtu hlasů rozhodne pořadatel.

Pořadí jednotlivých chat a chalup v průběhu hlasování nebude zveřejňované ani udávané na vyžádání. Přehled hlasů pro jednotlivé přihlašovatele nebudou poskytovány. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla hlasování, hlasování pozastavit nebo zrušit.

Odborná porota rozhodne o vítězi ceny Rodinná chalupa roku – speciální cena explorio nejpozději do termínu konce soutěže. Cenu Rodinná chalupa roku – cena explorio – získá přihlašovatel chaty či chalupy s nejvyšším počtem hlasů od odborné poroty. V případě nerozhodného – stejného počtu hlasů rozhodne pořadatel.

Vyhlášení vítězů obou cen proběhne do 30 dnů od termínu ukončení soutěže.

13. 

Chata či chalupa je do ankety přihlášena, pokud je pořadateli doručena kompletní dokumentace v souladu s bodem 8 a na účet pořadatele připsán přihlašovací poplatek.

14. 

Přihlašovací poplatek je hrazen vždy v českých korunách a jeho výše je 2000 Kč + 21% DPH (tzn. 2 420 Kč) za jednu přihlášenou chalupu do jedné nebo obou kategorií. Poplatek je hrazen na účet 2702153481/2010, IBAN: CZ4620100000002702153481. Variabilní symbol obdrží přihlašovatel od kontaktní osoby pořadatele, kterou je osloven s možností zúčastnit se ankety.

Pořadatel si vyhrazuje právo do ankety zařadit chalupy podle svého uvážení i bez uhrazeného přihlašovacího poplatku.

SOUTĚŽ PRO NOMINUJÍCÍ A HLASUJÍCÍ V ANKETĚ

15. 

Soutěž probíhá od 1. 8. 2023 do termínu konce soutěže vyhlášeným pořadatelem (dále jen „Doba konání soutěže“) na webových stránkách www.chaluparoku.cz a www.explorio.cz.

16.

Do soutěže je vložen pobyt v jedné z vítězných chalup roku v hodnotě max. 10000 Kč včetně DPH. Jednou výhrou v této soutěži se rozumí vždy 1 pobyt.

17.

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník soutěže“), která v Době konání soutěže:

 • buď nominuje chatu či chalupu prostřednictvím nominačního formuláře na stránce www.chaluparoku.cz a poskytne pořadateli souhlas s pravidly soutěže

 • nebo hlasuje v anketě o Rodinnou chalupu roku – hlas hostů na stránce www.chaluparoku.cz nebo www.explorio.cz a poskytne pořadateli souhlas s pravidly soutěže.

Podmínkou zařazení do soutěže je vyplnění kontaktní e-mailové adresy, případně telefonu, jména nebo příjmení Účastníkem.

Ze soutěže jsou vyloučeni a Účastníky soutěže se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele a všichni zaměstnanci s ním spolupracujících agentur a společností podílejících se na organizaci této soutěže a osoby blízké těmto osobám.

Každý účastník soutěže se může do soutěže zapojit právě jednou.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.

18.

Výherci budou vybráni formou losování. Losování proběhne do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po ukončení soutěže.

19.

Seznam výherců nebude zveřejněn na internetových stránkách Pořadatele. Pořadatel bude kontaktovat výherce na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném v soutěžním formuláři.

V případě, že výherce nesplní některou z výše uvedených podmínek, jeho nárok na výhru zaniká a místo tohoto výherce bude jako výherce vylosován jiný Účastník soutěže.

20.

Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník soutěže svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté nebo nevyužité výhry propadají Pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výher výhercům. Výhry nelze reklamovat. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry.

Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná Pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

21. 

Zpracování osobních údajů

Pořadatel bude, jakožto správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávat osobní údaje Účastníků soutěže dle níže uvedených podmínek, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem soutěže, který vznikne účastí Účastníka soutěže v soutěži. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Zapojení do soutěže a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak pro účast v soutěži nezbytné.

Pořadatel bude osobní údaje Účastníků soutěže zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci příslušné soutěže.

V případě výherců bude Pořadatel uchovávat osobní údaje po dobu 5 let od konce kalendářního roku, němž proběhlo kolo soutěže, v kterém se Účastník soutěže stal výherce, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Pořadatele spočívajících v prokázání odeslání výhry výherci.

Pořadatel bude osobní údaje zpracovávat sám, příp. zpracováním pověří, v souladu s čl. 28 GDPR, třetí osoby.

Účastníkům soutěže a výhercům jakožto subjektům údajů ve smyslu GDPR náležejí po naplnění příslušných předpokladů stanovených v GDPR následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké osobní údaje Pořadatel zpracovává (čl. 15 GDPR);

• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů (čl. 16 GDPR);

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů (čl. 17 GDPR);

• právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR); a

• právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR).

Tato práva mohou Účastníci soutěže a výherci uplatnit u Pořadatele na e-mailové adrese zakaznici@explorio.cz.

S případnými stížnostmi na zpracování osobních údajů se mohou Účastníci soutěže a výherci obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).

Dotazy ke zpracování osobních údajů Pořadatelem mohou Účastníci soutěže a výherci zasílat také pověřenci Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy zakaznici@explorio.cz.

22. 

Pořadatelem ankety i soutěže je:

Neverty s.r.o., Nad Bahnivkou 202/6, 251 01 Říčany, IČO: 14349183, DIČ: CZ14349183, provozovatel webu explorio.cz a chaluparoku.cz

23.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla během ankety i soutěže či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení ankety i soutěže (při zrušení ankety se poplatek v plné výši vrací). 

24.

Přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a s nařízením Evrop. parlamentu a Rady EU 2016/679, jak je uvedeno na www.chaluparoku.cz

 

(c) Neverty s.r.o. 2023